קרן השתלמות-
אנחנו כאן לרשותכם

קרן השתלמות:
משמע חיסכון אחד ויתרונות רבים
קרן השתלמות הינה תוכנית חיסכון לשכירים ועצמאיים לטווח קצר עד ארוך.
אחד היתרונות בחיסכון בקרן השתלמות בין אם הינך שכיר או עצמאי שאתה עשוי ליהנות מרווחים פטורים ממס.
הכספים שנצברו בקופה בגין התשלומים עד התקרה הפטור הניתן למשוך בתום שש שנים או בתום שלוש שנים אם העמית הגיע לגיל פרישה ניתן לו ללא תשלום מס.
האופציות שלך להפקדות בקרן השתלמות:
לכל עובד ישנה הזכות לבחור את הקרן בכל חברת ביטוח שירצה.
עפ"י חוק הפיקוח על קופות הגמל שנכנס לתוקף ב 2005.
*חלק העובד בהפקדה הינו עד 2.5% וחלק המעסיק הינו עד 7.5%.
ההפקדה של העובד חייבת להיות שליש מהפקדת המעסיק.
*עצמאי לעומת זאת לצורך ניצול מקסימאלית יפקיד 7% מהכנסתו החייבת לפי תקרת ההכנסה לפי אותה שנה.
ההפקדה של ה 2.5% הראשונים אינו מוכר במס כך שמה 4.5% הנותרים יוכל ליהנות מהטבת מס מהכנסתו החייבת שמוגבלת בתקרת הכנסה .
*כיום בקרן השתלמות הינה קופת גמל הונית היחידה בה ניתן לחסוך ולקבל בעתיד בסכום חד פעמי
ולא כקצבה חודשית כנהוג בקופות אחרות.
כאשר עמית בקרן מבצע משיכה של כספי קרן ההשתלמות מקבל העמית השכיר או העצמאי את כל אשר נצבר לזכותו בקרן.
כמובן ששכיר מקבל גם את הפקדות המעסיק והם מקבלים בתוספת הרווחים ובניכוי דמי הניהול.
*העברת הקרן:
חוק הפיקוח על קופות הגמל מאפשר לעובד להעביר את קרן ההשתלמות שלו ואת הכספים שנצברו בה לקרן השתלמות  אחרת בכל זמן שייבחר .
נישמר לו הוותק גם בקרן שהועברו אליה הכספים.
*הגדלת הפנסיה:
תקנות הניוד החדשות מאשפרות להעביר כספים נזילים שנצברו עד לגובה ההפקדה מקרן השתלמות לקופת גמל לקצבה.
זו אופציה טובה למי שחסך הרבה שנים וצבר סכום משמעותי להגדיל באמצעותו את הפנסיה.
תמיד נשארת בידי העובד האפשרות למשוך כסכום הוני.

האם כדאי למשוך את הכסף בתום שש שנים???
*עצמאיים:אין חובה לשמור על רצף הפקדות.
לקוח שאינו פעיל יכול למשוך את הכסף כמו לקוח פעיל.
*קיימת הזכות למשיכת הסכום שנצבר סקרן ללא מס בתום שלוש שנים למטרת השתלמות מקצועית.
או עמית שהגיע לגיל פרישה.
ובתום שש שנים ניתן למשוך לכל מטרה.
בתום שש שנים ניתן להמשיך לצבור וניתן למשוך את החיסכון שנצבר ואת הרווח בכל רגע ללא תשלום מס.
*מוטבים של עמית שנפטר:
יכולים למשוך את הכסף שנצבר ללא תלות בזמן שחלף מתחילת החברות.
חיסכון ללא מס:
זוהי תוכנית חיסכון ההונית היחידה בישראל שניתן למשוך כספים ללא מס.
וללא מס בגין הרווחים הריאלים עבור מי שהפקיד לזכותו נ=מדיי שנה.
תשלומים עד התקרה המוטבת :
לשכיר: הינה 10% מהשכר החודשי –הגבלת תקרת שכר של 15,712 ₪
לעצמאי: תקרת הפקדה חודשית כ 22,000 ₪ {נכון ל 2014}
אין אפיק הוני אחר הפטור ממס רווחים ריאלים.
*משיכה חלקית:
במידה ועמית ירצה למשוך חלק מהכספים-
החל ממועד הזכאות וישאיר יתרה בקרן,לאחר משיכה החשבון ייסגר להפקדות נוספות.
ואם יצרה העמית להמשיך להפקיד כספים יפתח חשבון חדש להפקדות נוספות ויהיה ניתן למשוך כספים פטורים בהתאם לכללים.

איזו קרן לבחור???
*בדוק/י את ביצועיי הקרן בשנים האחרונות והשוואה/י לקרנות אחרות בהתאם לרמת הסיכון שנלקחת להשגת תשואות.
*בדוק/י את מדיניות ההשקעה.